Terms Of Use

قوانین اشتراک اطلاعات

» هدف از راه اندازی این سامانه ، کمک به کسب و کارها ، علی الخصوص کسب و کارهای حوزه کشاورزی ، دامپروری و گردشگری است تا بستری مناسب جهت ساماندهی بهتر این مشاغل فراهم کنیم و هرگونه فعالیتی باید در راستای تقویت این هدف باشه.

همچنین این سامانه پیرو تمام قوانین کشور بوده و کاربران ملزم به رعایت تمامی قوانین میباشند و مسئولیت تمامی فعالیتها و اطلاعاتی که به اشتراک میگذارند به عهده خودشان است.